apstabdyti

apstabdyti
apstabdýti tr. 1. N, J, M, Rtr, Š, NdŽ, Skr, Rdm, Plik sulaikyti einantį, judantį į priekį: Užlaikau, apstabdau bėgantį R23, 30. Kitas [bites] tai apstãbdo, kitas – ne Grz. Kol arklį apstãbdė, vaikas liko tolokai Mrc. Viską apstãbdė [aliarmo metu] – niekas nė kukšt Kt. Jis apstabdė savo laivą BsPI26. Vežimą apstabdýti K. Žmonės … padėjo apstabdyti baloną TS1897,9. Tada jis … (paraštėje apstabdė) velbliūdus už miesto BB1Moz24,11. ^ Rygos panelė kalnais nueina, kalnais pareina, vieno neranda, visus apstabdo (audeklas) Žd. | refl. K: Apsistãbdėm (sustojome) net po Ryga LKKIX218(Dv). 2. prilaikyti, sumažinti veiklą: Dedu ranką ant krūtinės, spaudžiu, noriu apstabdyti širdį . Mašinierius sustabdo mašiną, sušvelpa, darbus apstãbdo Klk. Apstabdýk (pritildyk) tą radiją – kroka kaip nelaboji! Krš. Klimato atšalimas ir sąlygų pablogėjimas apstabdė keliones . 3. prašyti likti vietoje, sulaikyti kuriam laikui: Šeimynykštį ant vietos apstabdžiaũ J. Tankiai dūmojau ateit jūsump, bet ik šiolei buvau apstabdytas BtPvR1,13. 4. Lp neleisti toliau lietis, plūstis, veržtis: Bėgimas kraujo – nebegaliu nė apstabdýt Lnkv. Kraujas buvo prasimušęs pro burną – apstãbdė Jrb. Apstabdyti kraujaplūdį L. Apstãbdė vandenį, mat dėjo triūbas Jrb. 5. kiek sutramdyti, neleisti smarkiai reikštis, įsigalėti: Kol dantis dar neįsiskaudėjęs, lengva apstabdyti . Gėrimas, galiąs kūno karštį apstabdyti I. Apstãbdė ligą – nė[ra] kaip reikia Vl. Apstabdyk tą didįjį lytų ir dangaus langus priverk brš. Paregėsiat, jog gaisrą veikiai apstabdysma Rp. Prašom, mieli prieteliai, apstabdýti savo linksmybę LTR(Ukm). Jo smarkumą apstabdžius, mergaitė eržilą parjodino namolei ir įleidė į kūtę BsPII82(Šl). Apstãbdo savo mislį BM23(Č). Tu jų piktinybę apstabdei Kel1881,38. Įgavo neapstabdomą norą gerti . \ stabdyti; apstabdyti; nustabdyti; pastabdyti; pristabdyti; sustabdyti; užstabdyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • apstabdyti — apstabdýti vksm. Apstãbdė árklius …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apraminti — apramìnti tr. N, Sut 1. DŽ1 kiek paguosti, numaldyti: Aš bandžiau senutę apraminti rš. Jie buvo septyni, ir tas juos kiek apramino J.Gruš. Aplink vežimą sustojusių vyrų apramintas, nustojau ašarojęs rš. | refl. Ad: Apsiraminaũ, kap jy parej[o]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apstabdymas — apstãbdymas sm. (1) Rtr; L → apstabdyti: 1. K, NdŽ. 2. Ginklų apstabdymas (paliaubos) sušnekėtas LC1881,16. 3. → apstabdyti 5: Ankstesniu ir vėlesniu apstabdymu deginimo galime pagal norą gipse palikti daugiaus ar mažiaus … vandens A1884,415.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apstabinti — 1 apstabìnti 1. žr. apstabdyti 1: Kaip veik tiktai trūkis apstabintas buvo, tai įkopė karaliūnas Kel1881,57. Staigu kvepas sūrio lapę apstabina Žlv. 2. žr. apstabdyti 4: Ans greitai moka iš nosės bėgantį kraują apstabìnti Up. 3. tr. padaryti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apstobuoti — 1. tr. apstabdyti: Apstobuoti sielius, t. y. apstabdyti (smeigiant kuolelius upės pakrašty) J.Jabl. 2. refl. Skr apsistoti, pasilikti vietoje, neišvykti: Pirmiau nesinumavojo, daba apsistobãvo Up. Merga buvo pasikėlusi bėgti, bet paskuo ir vėl… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apramdyti — tr. N 1. B, K apraminti. | refl. K: Ciecorius vėlei apsiramdęs TP1881,12. Kad motina jos verkiantį kūdikį meilingai įkalbina, tai beveik apsiramdo brš. 2. apstabdyti, sutramdyti, suvaldyti: Apramdyk aną, kad jis nešumytum J. Karus apramdyk tu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apstabarinti — apstabãrinti tr. Mrc, Knv, Rud apraminti, apstabdyti, aptildyti: Nesgrūskit – diržą paėmęs greitai apstabãrinsiu! Nč. Tep inšėlo arkliai, kap tik apstabãrinau Alv. | Pilt visas cukrus, tai gal apstabãris šitą [verdamų uogų] bėgimą Pv. | refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apstabdinti — apstabdìnti; N, LC1884,53 žr. apstabdyti 1: Kserksas, karaivius apstabdinęs, liepė juos suskaityti A1884,160. stabdinti; apstabdinti; nustabdinti; sustabdinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apstabdinėti — apstabdinėti; M iter. apstabdyti. stabdinėti; apstabdinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apstabyti — 1 apstabyti J, Š žr. apstabdyti: 1. Sut, Kos154, P, Pkl, Dr Ka raudasis patrauka nu kalno, nėkas ano nebapstabys Slnt. Ekėto[ja]s … pats pavargo, apstãbė arklius biškį pailsėties PP31. Inkaras – pabūklas, kurį įleid iš eldijos ing jūrę, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”